കൊല്ലാം, പക്ഷേ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കളെ…


എടപ്പാൾ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ മുറ്റത്തെ ഒരു മരത്തിന്റെ രസമുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. തായ്തടി മുക്കാൽ പങ്കു വെട്ടിയിട്ടും നിറയെ ശാഖകളോടെ ഒരു പച്ചകുട നിവർത്തിയ പോലെ അത് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച അതി മനോഹരം തന്നെ.

രോഗം മാറ്റുവാൻ ഇവിടെയെത്തുന്നവർ ഇതൊന്നു കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കുളിർമ അവർക്ക് ഈ മരം സമ്മാനിക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *