ലോക്ക് ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാലും അന്തർസംസ്ഥാന യാത്രകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും.

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക് ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാലും അന്തർസംസ്ഥാന യാത്രകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും.
രോഗമില്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നവർക്കേ സംസ്ഥാനപരിധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്കേ യാത്ര അനുവദിക്കൂ. നോർക്കയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഒരുക്കുക. നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവ് പ്രധാന ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിലൂടെ മാത്രമായി ചുരുക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *