അടുത്ത ഘട്ടം ലോക്ക് ഡൌൺ നടപടി ചർച്ച തുടങ്ങി

കേരളത്തിൽമൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ക് ഡൌൺ സംബന്ധിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നത തല ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. ഗതാഗതം, വാണിജ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീഷിക്കുന്നു. ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ ആർക്കും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല എന്നത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *