രണ്ടു കോടിയോളം ആൾക്കാർ കണ്ട ഓടക്കുഴൽ വാദനം

രണ്ടു കോടിയോളം ആൾക്കാർ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് നവീൻ എന്ന കലാകാരൻ വിജയ് ടിവി യുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ നടത്തിയ ഓടക്കുഴൽ വാദനം. നിങ്ങളും കേട്ട് നോക്ക്.

Click to Watch Vido

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *