കാലടി പഞ്ചായത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ജൂലൈ എട്ടിന് കണ്ടനകത്തു സ്‌കൂളിൽ നടന്ന ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ ഒരാൾക്ക് കൊറോണബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നറിയുന്നു. 350 പേർക്കാണ് ഇന്ന് പരിശോധന നടന്നത്. സമ്പർക്ക ലിസ്റ്റിൽ വരൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഇത്. പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ സാമൂഹ്യവ്യാപന സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ നടത്തുന്ന പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായാണ് കണ്ടനകത്തും പരിശോധന നടത്തിയത്.

ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ലാബ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളിൽ പോസിറ്റീവ് കാണിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടെസ്റ്റു കൂടി നടത്തിയതിനു ശേഷമേ സർക്കാരിന്റെ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ചേർക്കുകയുള്ളൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *