കേരള വിഷന് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ റിമോട്ട്.

കേരളം വിഷൻ കേബിൾ ടിവി വീട്ടിൽ ഉള്ളവർക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ നിന്നും ചാനെൽ മാറ്റാനും മറ്റും സൗകര്യമുള്ള ഒരു റിമോട്ട് ആപ്പ്…

മൊബൈൽ ആപ്പുകൾക്ക് വീണ്ടും കുരുക്കിട്ട് കേന്ദ്രം.

28.07.2020 യൂസർ ഡാറ്റാ മോഷണം ആരോപിച്ചു ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചതിനു പിന്നാലെ ചൈനീസ് ആപ്പുകളുടെ പകർപ്പാണെന്നു ആരോപിച്ചു കേന്ദ്രം വീണ്ടും 47…

ഇനി മുതൽ ലോക്കൽ മെട്രോ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലും വായിക്കാം.

ഇനി മുതൽ ലോക്കൽ മെട്രോ വാർത്തകൾ വെബിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലും വായിക്കാം. അതിനായുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ആപ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. താഴെയുള്ള…