ഇറാനി പോള വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

സ്വാദിഷ്ടമായ അറേബിയൻ ഭക്ഷണമായ ഇറാനി പോള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെയോ, രാവിലെ പ്രധാന ഭക്ഷണമായും…