രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം നോർകയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം നോർകയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷനിൽ വിദേശത്തുനിന്നും രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇവർക്കുള്ള ക്വറെന്റയിൻ സൗകര്യങ്ങൾ തയ്യാറായതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, രോഗികൾ, വിസിറ്റ് വിസ കഴിഞ്ഞവർ എന്നിവർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *