സുഭിക്ഷ മൽസ്യ കൃഷി പദ്ധതിയുടെ അപേക്ഷകൾ നാളെസ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സുഭിക്ഷ മൽസ്യ കൃഷി പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നാളെ കാലടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ എത്തുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഫിഷറീസ് വകുപ്പാണ് മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൃഷിഭവൻ അല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *