ഇനി മുതൽ ലോക്കൽ മെട്രോ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലും വായിക്കാം.

ഇനി മുതൽ ലോക്കൽ മെട്രോ വാർത്തകൾ വെബിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലും വായിക്കാം. അതിനായുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ആപ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. തികച്ചും സൗജന്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനു ഫീസൊന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല.

അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മെട്രോ എന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ് കിട്ടും. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കാളിയാകൂ.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sysbrick.recyclerviewdata

വാർത്തകൾ മാത്രമല്ല ജോലി അന്വേഷിക്കാനും വിനോദത്തിനു വീഡിയോ കാണാനും എല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. സമയം കിട്ടുന്നതിന് അനുസരിച്ചു പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ചേർക്കുന്നുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിനൊക്കെ മാറ്റു കൂട്ടും എന്നും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്,

എന്ന് സസ്നേഹം
ലോക്കൽ മെട്രോ ടീം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *